CONTROL DE FISSURESEl CRACKOMETER® és una evolució dels dispositius utilitzats fins a dia d'avui per el control de fissures. El sensor controla de forma autònoma la progressió de l'esquerda durant el temps que es monitoritza, mitjançant la visualització dels paràmetres a través del DASHBOARD propietat de 3STECH. Les dades mostrades fan referència al històric dels desplaçaments de la fissura, la temperatura, pressió i humitat de l'ambient. També és possible visualitzar als gràfics la relació directe entre la temperatura i els desplaçaments.

El CRACKOMETER® és un sistema tipus plug and play, l'usuari el rep apunt per instal·lar i controla l'evolució de l'estructura a través de la plataforma, amb la possibilitat de configurar un sistema d'alarmes per uns valors umbral definits per el client, el qual rebria al seu dispositiu mòbil.

Consulta el nostre DÍPTIC

POSTENSAT INTEL·LIGENT P-TER

P-TER és principalment una innovadora solució de Monitoreig de Salut Estructural (SHM) per estructures de formigó postesat. Hi ha una gran necessitat d'estructures civils més segures. Les noves tecnologies detecten millor les deficiències estructurals i/o les condicions de risc, de manera que es puguin adoptar mesures abans que sigui massa tarda. Al mateix temps, existeix una necessitat continua de reduir els costos de manteniment i funcionament de la infraestructura al llarg de la seva vida útil, i de prolongar-la el més possible.

P-TER, abreviatura de Post Tensioning Extensometric Readings, es una eina desenvolupada i patentada per 3S'TECH per una fàcil i ràpida instrumentació de les tensions aplicades als tesats. Utilitzant com exemple el postesat, s'aplica a un número determinat de tendons durant el procés de construcció (Camp de Proves), permetent llegir la tensió exacta aplicada durant el tesat i les seves pèrdues. D'aquesta manera es podrà aplicar estadísticament els resultats a la resta de tendons de l'obra, així s'aconsegueix assegurar i conèixer els resultats reals, corregir la partida total de tendons a instal·lar i el tesat més òptim a aplicar coneixent les pèrdues exactes.

Consulta el nostre DÍPTIC

PLATAFORMA

Visualització en línia, prediccions i alarmes en un intuïtiu Dashboard al núvol.

La plataforma Cloud ofereix assistència i centralitza el seguiment de les estructures. Amb un adequat Projecte d'Instrumentació (tant amb sensors propis com externs), el Dashboard "3S'TECH IN LIVE" ofereix un seguiment continuat de la salut estructural dels projectes en real-time, tant en fases d'obra com en estructures i edificis ja existents. Els controls de seguiment sota diferents paràmetres de lectura (tensió, vibració, desplaçaments, càrregues, temperatura, humitat, pressió, etc…) i el posterior tractament de dades per part dels Tècnics Superiors de 3S'TECH, donen com a resultat uns gràfics i dades de molt fàcil i ràpida lectura per a què el client disposi de una àgil Lectura i Control de conclusions.

Amb l'avançada implementació d'algoritmes d'anàlisis basats en tècniques de Predictive Modelling, Statistical Pattern Recognition e Inteligencia Artificial, 3S'TECH ofereix una poderosa eina en línia que permet controlar i monitoritzar de manera passiva la salut estructural dels actius crítics.

Segons els llindars establers, es generen els avisos de senyal i/o alarmes que arribaran al llistat de tècnics que ordeni el client. Segons diferents nivells de comunicació (sms, whatsapp, mail, telegram…) o in situ a l'obra amb dispositius lumínics o sonors programats segons llindars i horaris pactats.

I+D+i


Moltes vegades no existeix un procediment o sensor amb una certa finalitat, però això no ens limitar a innovar i desenvolupar.

En col·laboració amb AMADE, EXIT i altres empreses del sector, desenvolupem línies de productes de base sensòrica inicialment com a eina de suport, per després convertir en una línia de negoci amb entitat pròpia per donar respostes a les necessitats del sector.

És necessari conèixer el comportament d'un material davant càrregues, radiacions, elements i altres condicions; 3S'TECH pot aclarir incògnites de forma experimental i en un entorn controlat abans de procedir a la seva utilització.

Hem aplicat amb èxit aquestes tècniques, in situ o en condicions de laboratori, a problemes tant diversos com la caracterització de formigons nous i preexistents, el comportament de connexió entre materials sotmesos a fatiga, la quantificació d'esforços a les estructures en us, etc.Exemple Estructura Monitoritzada

Exemple Estructura Monitoritzada


Exemple simulació Assaig UHPFRC pel curs Estructures III GATE de la Universitat de Girona

Exemple simulació Assaig UHPFRC pel curs Estructures III GATE de la Universitat de Girona