Casa de la Premsa. Any 2019

fes un cop d'ull


DIRECCIÓ FACULTATIVA: BERNUZ-FERNANDEZ ARQUITECTES, SL (DIRECCIÓ_ NOGUÉ ONZAIN LÓPEZ ARQUITECTES SLP)

EMPRESA: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (BIMSA)

CLIENT: AJUNTAMENT DE BARCELONA

1. Objecte de l’estudi.

Al context de la rehabilitació de la Casa de la Premsa a la Exposició Universal de Barcelona de 1929, s’efectuen diverses proves -sobre elements constructius i materials existents- amb la fi de determinar les seves propietats i / o comportament estructural.

2. Proves efectuades

2.1 Prova de càrrega

L’objecte de la realització de la prova de carga sobre els forjats és aplicar la càrrega que estableix la norma per el nou us de l’espai. En aquest cas les proves de càrrega s’efectuarien en tres tipologies de forjat diferents.

2_Casa-de-la-Premsa.-Ano-2019-2

2.2 Assaig Montilivi

Els murs de fàbrica son avaluats mitjançant l’assaig Montilivi, on es permet realitzar directament en el mur, amb condicions operatives, un assaig que permet determinar la càrrega de trencament sense la necessitat de extreure cap mostra del mur.

2_Casa-de-la-Premsa.-Ano-2019-3

2.3 Prova resistogràfica

La integritat dels elements estructurals de fusta es comprova mitjançant una resistografia.

2.4 Prova estat de l’acer

De l’acer estructural es comprova la soldabilitat, la resistència a tracció i el límit elàstic.

TORNAR