Castell de Montjuic. Any 2019

fes un cop d'ull


DIRECCIÓ FACULTATIVA: CAMPS FELIP ARQUITECTURA, SLP

EMPRESA: AJUNTAMENT DE GIRONA

CLIENT: AJUNTAMENT DE GIRONA


3_Castillo-de-Montjuic.-Ano-2019-1

1. Objecte de l’estudi

3_Castillo-de-Montjuic.-Ano-2019-2

A la zona del Castell de Montjuic de Girona s’ha previst l’execució de vàries actuacions per la seva adequació com a zona per a esdeveniment públics relacionats amb la Ciutat.

El Castell de Montjuic es una zona emmurallada on dins d’aquest recinte sota la superfície hi ha dos cisternes que podrien datar del segle XVII destinades a emmagatzemar aigua.

El projecte contempla col·locar una llosa de formigó sobre la zona de les cisternes a mode de espai escènic, per tant requereix realitzar una prova de càrrega sobre aquest punt per determinar de forma experimental, la resposta de les voltes de la cisterna, a un increment de la càrrega.

Com a complement als resultats experimentals obtinguts a la prova de càrrega, es realitza un model numèric, que una vegada ajustat permetrà simular tota la intervenció prevista a l’actual projecte com en futures intervencions.

Un altre punt sensible és la porta d’ingrés al recinte, les dovelles que formen el dintell presenten pèrdues de geometria i desalineacions tant en el pla vertical com en el horitzontal, per tant, es deu analitzar el grau de seguretat d’aquest element.

2. Estudis efectuats

2.1 Prova de càrrega

L’objecte de la realització de la prova de càrrega sobre la zona de les cisternes és reproduir l’estat de càrregues estàtica en la que es pot trobar aquest punt, amb la finalitat d’obtenir dades experimentals sobre la seva seguretat i comportament de les voltes de la cisterna.

3_Castillo-de-Montjuic.-Ano-2019-3

Per l’adquisició de dades es van emprar sensors de desplaçament lineal, per comprovar el desplaçament vertical i horitzontal a l’interior de la cisterna, produïts per la implementació de la càrrega sobre la superfície.

3_Castillo-de-Montjuic.-Ano-2019-4

2.2 Estudi numèric

A fi de complementar l’estudi experimentar efectuat, es modelitza numèricament utilitzant el mètode d’elements finits.

3_Castillo-de-Montjuic.-Ano-2019-5

Imatges generades durant el curs “Anàlisi i Rehabilitació d’Edificis Històrics” a la Universitat de Girona.

2.3 Estudi del dintell

L’objectiu d’aquest anàlisis estructural es la determinació del comportament del dintell de l’entrada al recinte del Casell, per valorar la estabilitat del conjunt.

3_Castillo-de-Montjuic.-Ano-2019-6

TORNAR