ELS NOSTRES OBJECTIUS DE FUTUR, SEMPRE RENOVATS

Investigació, Desenvolupament i Innovació... una necessitat.


CONTROL DE FISSURESEl CRACKOMETER® és una evolució dels dispositius utilitzats fins el dia d'avui pel control de les fissures. El sensor controla de forma autònoma la progressió de l'esquerda durant el temps que es monitoritza, mitjançant la visualització dels paràmetres a través del DASHBOARD propietari de 3S'TECH. Les dades mostrades fan referència a l'històric dels desplaçaments de la fissura, la temperatura, pressió i humitat ambient. També és possible visualitzar en els gràfics, la relació directa entre la temperatura i els desplaçaments.

El CRACKOMETER® és un sistema tipus plug and play, l'usuari el rep llest per instal·lar i controla l'evolució de l'estructura a través de la plataforma, amb la possibilitat de configurar un sistema d'alarmes per uns valors llindar definits pel client, el qual rebrà en el seu telèfon.

Consulta el nostre DÍPTIC

POSTENSAT INTEL·LIGENT P-TER

P-TER és principalment una innovadora solució de Monitorització de salut estructural (SHM) per estructures de formigó posttesat.

Hi ha una gran necessitat d'estructures civils més segures. Les noves tecnologies detecten millor les deficiències estructurals i/o les condicions de risc, de manera que es puguin adoptar mesures abans que sigui massa tard. Al mateix temps, existeix una necessitat continua de reduir els costos de manteniment i funcionament de la infraestructura al llarg de la seva vida útil, i de prolongar-la el màxim possible.

P-TER, abreviatura de Post Tensioning Extensiometric Readings, és una eina desenvolupada i patentada per 3S'TECH per una fàcil i ràpida instrumentació de les tensions aplicades en els tesats. Fent servir com a exemple el posttesat, s'aplica en un número determinat de tendons durant el procés de construcció (Camp de Proves) permetent llegir la tensió exacta aplicada durant el tesat i les seves pèrdues. D'aquesta manera es podrà aplicar estadísticament els resultats a la resta de tendons de l'obra, pel que s'aconsegueix assegurar i conèixer els resultats reals, corregir la partida total de tendons a instal·lar i el tesat més òptim a aplicar coneixent les pèrdues exactes.

Consulta el nostre DÍPTIC

PLATAFORMA

Visualització en línia, prediccions i alarmes en un intuïtiu Dashboard al núvol.

La plataforma Cloud presenta assistència i centralitza el seguiment de les estructures. Amb un adequat Projecte d'Instrumentació (tant amb sensors propis com externs), el Dashboard «3S'TECH LIVE» presenta un seguiment continu de la salut estructural dels projectes en real-time, tant en fases d'obra com en estructures i edificis ja existents. Els Controls de seguiment sota diferents paràmetres de lectura ( tensió, vibració, desplaçaments, càrregues, temperatura, humitat, pressió, etc...) i el posterior tractament de dades per part dels Tècnics Superiors de 3S'TECH, donen com a resultat uns gràfics i dades de molt fàcil i ràpida lectura perquè el client disposi d'una àgil Lectura i Control de conclusions.

Amb l'avançada implementació d'algoritmes d'anàlisis basats en tècniques de Predictive Modeling, Statistical Pattern Recognition i Intel·ligència Artificial, 3S'TECH ofereix una poderosa eina en línia que permet controlar i monitoritzar de manera passiva la salut estructural dels actius crítics.

Segons llindars establerts, es generen els avisos de senyal i/o alarmes que arribaran al llistat de tècnics que ordeni el client. Segons diferents nivells de comunicació (sms, whatsapp, mail, telegram...) o in situ en obra amb dispositius lumínics o sonors programats segons llindars i horaris pactats.

I+D+i


Moltes vegades no existeix un procediment o sensor amb certa finalitat, però això no ens limita a innovar y desenvolupar.

En col·laboració amb AMADE, EXIT i altres empreses del sector, desenvolupem línies de productes de base sensòrica inicialment com a eina de suport, per després convertir en una línia de negoci amb entitat pròpia per donar respostes a les necessitats del sector.

És necessari conèixer el comportament d'un material davant càrregues, radiacions, elements i altres condicions; 3S'TECH pot aclarir incògnites de forma experimental i en un entorn controlat abans de procedir a la seva utilització.

Hem aplicat amb èxit aquestes tècniques, in situ o en condicions de laboratori, a problemes tan diversos com la caracterització de formigons nous i preexistents, el comportament de connexió entre materials sotmesos a fatiga, la quantificació d'esforços en estructures en ús, etc.

3S'TECH en la actualitat està treballant en noves tipologies de SENSORS basats en diferents tecnologies amb la finalitat d'obtenir informació de diferents efectes físics i en diferents condicions d'ús.

Algun dels nostres Projectes aconseguiria portar la monitorització on actualment, per diferents raons, no arriba i impedeix tenir un control estructural en casos on és molt necessari per evitar conseqüències negatives – Projecte EINSTEIN-.

Una altra via de treball important, és el desenvolupament de sensors per donar solució a efectes dinàmics negatius en estructures i evitar reforços estructurals tan costosos i complicats a nivell de logística en cas d'estructures ja en ús.Exemple Estructura Monitoritzada

Exemple Estructura Monitoritzada

Simulació Moviments Xemeneia – 8 dies

Simulació Moviments Xemeneia – 8 dies

Exemple simulació Assaig UHPFRC per el curs Estructures III GATE de la Universitat de Girona

Exemple simulació Assaig UHPFRC per el curs Estructures III GATE de la Universitat de Girona