Pont del Dimoni. Any 2020

fes un cop d'ull


DIRECCIÓ FACULTATIVA: RAMON RIPOLL, ARQUITECTE

EMPRESA: SALVADOR SERRA, S.A

CLIENT: AJUNTAMENT DE GIRONA

1. Objecte de l’Estudi

El projecte de validació del Pont del Dimoni és part dels estudis i treballs vinculats a la reconstrucció de l’antic pont.

2. Proves efectuades

2.1 Prova de càrrega

La prova de càrrega de recepció es una de les proves dins d’un conjunt d’operacions consistents en la reproducció de un o varis estats de càrrega sobre la mateixa, abans de la seva Posada en Marxa, amb objectiu de confirmar que el projecte i construcció de l’obra s’han dut a terme de forma satisfactòria.

Amb aquest objecte és necessari comprovar que, per unes situacions de càrrega representatives de les accions a la que estarà sotmesa durant la seva vida en servei, el comportament de l’estructura s’ajusta a les previsions del projecte.

Sobre l’estructura s’aplica una càrrega equivalent a la màxima de l’estat de càrregues que es sol·licitarà al llarg de la seva vida útil.

Utilitzant sensors de desplaçament lineal, es capten els desplaçaments verticals i horitzontals en els punts més crítics de la estructura.

2.2 Estudi numèric

Amb la finalitat de complementar l’estudi experimental efectual, es modelitza numèricament utilitzant el mètode d’elements finits i així poder veure varis tipus d’accions a l’estructura.

Projecte de final de carrera d’Enginyeria Mecànica a la Universitat de Girona. Estudiant: Arnau Casals.

TORNAR